پایه استند ایکس بدون چاپ

30,000 تومان

پایه استند ایکس با چاپ اکوسالونت

82,000 تومان

چاپ اکوسالونت روی سولیت پشت طوسی

330,000 تومان

چاپ اکوسالونت بر روی سولیت

680,000 تومان

سایز سازه از ۱۵۰×۱۵۰ تا ۳۰۰×۲۷۰

870,000 تومان